Osmanlı Tarihinde İlklerİlk Osmanlı Padişahı OSMAN BEY'dir.
 - Osmanlıda ilk parayı bastıran OSMAN BEY'dir.
 - Osmanlıların ilk başkenti SÖĞÜT'tür.
 - Osmanlılarda beylikten devlete ilk geçiş ORHAN BEY zamanında olmuştur.
 - İlk Osmanlı veziri Alaaddin Paşa'dır.
 - İlk VAKFI Orhan Bey kurdu.
 - İlk DİVAN Orhan Bey zamanında kuruldu.
 - İlk Düzenli ORDU Orhan Bey zamanında kuruldu.
 - İlk MEDRESE İznik'te Orhan Bey zamanında kuruldu.
 - Rumeli'ye ilk geçiş Süleyman Paşa komutasında 1353 yılında ÇİMPE KALESİ'nin alınmasıyla olmuştur.
 - Osmanlılara katılan ilk beylik KARESİOĞULLARI
 - Osmanlıda ilk KAPTAN-I DERYA, Baltaoğlu Süleyman'dır.
 - Topçu ocağı ilk defa I.MURAT zamanında kuruldu.
 - Karamanoğulları ile ilk savaşı I.MURAT yaptı.
 - Top ilk defa I.KOSOVA SAVAŞI'nda kullanıldı.
 - 1389 Savaş alanında şehit düşen ilk padişah I.MURAT'tır.
 - 1389 Osmanlılar,Haçlılarla ilk defa SIRPSINDIĞI SAVAŞI'nda karşılaştılar.
 - 1364 Osmanlılarda SULTAN unvanını ilk I.MURAT kullandı.
 - İlk Acemi Ocağını I.Murat zamanında ÇARLI HALİL PAŞA kurdu.
 - İstanbul Osmanlıda ilk kez I.BEYAZIT (Yıldırım)zamanında kuşatıldı.
 - Anadolu'da Türk birliği I.Beyazıt zamanında sağlı.
 - Osmanlılara Orta Avrupa Kapıları ilk kez NİĞBOLU ZAFERİ ile açıldı.
 - 1396 Anadolu'daki Türk birliği ilk kez ANKARA SAVAŞI ile bozuldu.
 - 1402 Osmanlıda ilk TAHT KAVGALARI,1402-1413 arası FETRET DEVRİNDE yaşı.
 - İlk Deniz Savaşı I.MEHMET (Çelebi) zamanında Venedik'le yapıldı.
 - Kendi isteği ile tahttan inen ilk padişah II.MURAT'tır.
 - II.KOSOVA Savaşından sonra Avrupalılar ilk kez Türkleri Balkanlardan atamayacaklarını anlamışlardır.
 - 1448 Padişah emri ile ilk öldüren Sadrazam ÇARLI HALİL PAŞA'dır.
 - İlk kez Balkanların fethini tamamlayan II.MEHMET (Fatih)tir.
 - Havan Topu ilk defa İSTANBUL'UN FETHİNDE kullanıldı.
 - Vezirlerin kul sistemine göre seçimleri ilk II.MEHMET zamanında oldu.
 - İlk Osmanlı Kanunları FATİH KANUNNAMESİ'dir.
 - Fatih Kanunnamesi Osmanlının İlk ANAYASASI niteliğindedir.
 - Osmanlıda ilk altın para Fatih zamanında bastırılmıştır.
 - Topla kalelerin yıkılabileceği ilk kez İstanbul'un Fethinde anlaşılmıştır.
 - Derebeylik (Feodalite) İstanbul'un Fethi ile son bulmuştur.
 - Osmanlı tarihinde tek taraflı ilk kapitülasyon Fatih zamanında Venedike verildi.
 - İlk defa Sadrazamlar,Fatih zamanında Divana Başkanlık yapmaya başladılar.
 - İpek Yolu ilk defa Fatihin KIRIM'ı feth etmesiyle Osmanlıya geçmiştir.
 - 1475 İlk defa Osmanlı tahtına iki kez çıkan II.MURAT, son çıkan II.MUSTAFA'dır.
 - Dünyada ilk kez YİVLİ-SETLİ Toplar II.BEYAZIT zamanında yapılmıştır.
 - Avrupalıların,Osmanlı içişlerine karışması ilk kez CEM SULTAN olayı ile olmuştur.
 - Osmanlı Devleti İran ile yapılan ilk büyük savaş ÇALDIRAN SAVAŞI'dır.
 - 1514 İran ile ilk yapılan antlaşma AMASYA'dır. 1555 Kanuni zamanında olmuştur.
 - Osmanlıda ilk HALİFE, I.SELİM (Yavuz)dir.
 - 1517 Osmanlıların Kuzey Afrikaya ilk girişleri I.Selim zamanında MERCİDABIK ZAFERİ ile olmuştur.
 - 1516 Baharat Yolu,I.Selimin Mısır ve Kahire'yi almasıyla Osmanlıya geçti.
 - I.Süleyman (Kanuni)'ın Rumeli'ye yaptığı ilk sefer BELGRAD'a olmuştur.
 - 1521 Viyana ilk defa Kanuni tarafından 1529 yılında kuşatıldı.
 - Akdeniz 1538 yılında PREVEZE DENİZ ZAFERİ ile Türk gölü oldu. Kırımın Fethi 1475 ile KARADENİZ TÜRK gölü oldu.
 - Müftü,Kaptan-ı Derya, Reisül-Küttap ilk kez Kanuni zamanında Divan üyesi oldu.
 - İlk defa çift taraflı kapitülasyonu Kanuni Fransızlara verdi.
 - 1535 İlk defa sefere çıkmayan,İstanbul'da doğan ve ölen padişah II.SELİM'dir.
 - İlk defa Osmanlıda Kanunu Kadim (Yeniçeri Ocağına asker alma kanunu) III.MURAT zamanında bozulmuştur.
 - İlk defa Şehzadeleri Sancaklara gönderilme işi I.AHMET zamanında kaldırıldı.
 - Osmanlı Devleti 1533 İstanbul Antlaşması ile Dünyanın bir numaralı devleti olduğunu göstermiş.
 - Osmanlı Devleti Dünya üstünlüğünü 1606 Zitvatorok Antlaşmasıyla kaybetti.
 - Osmanlıda askerler tarafından öldürülen ilk padişah GENÇ OSMAN'dır.
 Osmanlıda ilk Denk Bütçeyi TARHUNCU AHMET PAŞA hazırladı.
 - İlk Türk-İran sınırı 1639 Kasr-ı Şirin antlaşmasıyla çizildi.(günümüzün temeli) Şartlar ileri sürerek ilk vezir olan KÖPRÜLÜ MEHMET PAŞA'dır.
 - Osmanlı ilk kez 1699 Karlofça ve 1700İstanbul Antlaşmaları ile toprak kaybetti.
 - Osmanlı Devletinin Rusya ile ilk imzaladığı anlaşma 1700 İstanbul antlaşmasıdır.
 - Osmanlının ilk kaybettiği beylik ERDEL BEYLİĞİ'dir.
 - Osmanlı Devleti ilk defa Avrupa'dan geri kaldığını 1718 Pasarofça Antlaşmasıyla anladı ve Lale Devrinde Avrupa'yı örnek alarak yenilikler yaptı.
 - Avrupa'ya ilk elçiler Paris ve Viyana'ya Lale Devrinde gönderildi.
 - Osmanlıda ilk Matbaayı 1727 yılında İbrahim Müteferrika kurdu.
 - İlk kağıt fabrikası Lale devrinde Yalova'da kuruldu.
 - Yeniçerilerden ilk defa Lale Devrinde İTFAİYE örgütü kuruldu.
 - Askeri ala ilk ıslahatı I.MAHMUT yaptı.(1731 Kara Mühendishanesini açtı)
 - İlk defa KAPİTÜLASYONLAR 1740 yılında DEVAMLI hale getirildi.
 - İlk defa halkı Müslüman olan Kırım Osmanlıdan 1774 yılında Küçük Kaynarca Antlaşması ile ayrılmış ve 1792 Yaş Antlaşmasıyla Rusya'ya bağlanmıştır.
 - Küçük Kaynarca Antlaşmasıyla Ruslar,ilk kez içişlerimize karışma ve kapitülasyon alma hakkını kazılar.
 - Ulufe alım-satımı ilk defa I.ABDÜLHAMİT tarafından yasaklı.
 - İlk defa Avrupa orduları örnek alınarak kurulan ordu Nizamı Cedittir.
 - İlk Avrupa'da devamlı elçileri bulunduran,Nizamı Cedidi kuran III.SELİM'dir.
 - İlk Elçilik 1793te Londra'da açıldı. Napolyon ilk yenilgisini AKKA da, Nizamı Cedid ile yaptığı savaşta aldı.
 - Osmanlıda meydana gelen ilk isyan hareketi 1804 SIRP İSYANI'dır.
 - Osmanlıda ilk bağımsızlığını kazanan devlet 1829 YUNANLILAR'dır.
 - İlk defa padişahın yetkileri II.Mahmut zamanında AYANLARLA yapılan 1808 SENEDİ İTTİFAK ile sınırlı.
 - Osmanlıdaki azınlıklardan Sırplara,1812 de Bükreş Antlaşmasıyla ilk hak verildi.
 - Boğazlar Sorunu ilk defa 1833 Hünkar İskelesi Antlaşmasıyla ortaya çıktı.
 - İngilizlere kapitülasyonlar,ilk defa 1838 de Balta Limanı Antlaşmasıyla verildi.
 - İlk Gazete 1831 Takvimi Vakayı adı ile II.Mahmut zamanında bastırıldı.(resmi)
 - İlk Nüfus sayımı 1831 de II.Mahmut zamanında yaptırıldı.
 - Tımar,zeamet,müsadere ilk defa II.Mahmut zamanında kaldırıldı.
 - İlk Polis Teşkilatı,Posta örgütü,II.MAHMUT zamanında kuruldu.
 - Divanın yerine Bakanlıklar II.Mahmut zamanında getirildi.
 - İlköğretimin zorunlu olması,ortaokulların,tercüme odası,yabancı dil okulu,devlet memuru yetiştiren okullar ilk defa II.MAHMUT zamanında açıldı.
 - İlk defa yurt dışına öğrenci gönderilmesi,kılık-kıyafet düzenlenmesi II.MAHMUT zamanında yapıldı.
 - İlk defa Padişah kendi gücü üzerinde Kanun gücü olduğunu TANZİMAT FERMANI ile tanımış oldu.
 - 1839 ABDÜLMECİD zamanında Mustafa Reşit Paşa tarafından ilan edildi.Diğer ismi GÜLHANE HATTI HÜMAYUN.
 - Osmanlıda ilk kağıt Para KAİME adıyla 1841de Abdülmecit tarafından bastırıldı
 - İlk defa Demiryolu Ağı Tanzimat Döneminde döşendi.
 - 1866 İlk Telgrafın kullanılması,laik Kuralların çıkarılması Tanzimat Dönemine rastlar.
 - Askerliğin ilk defa bedele bağlanması ISLAHAT FERMANI ile olmuştur.
 - Osmanlı ilk kez KIRIM SAVAŞI sonrası Avrupa devletlerinin himayesine girerek bağımsız devlet olma özelliğini kaybetti.
 - 1853 İlk dış BORÇ, Kırım Savaşı sırasında 1854,İngilizlerden I.Abdülmecit zamanında alınmıştır.
 - Osmanlı Devleti ilk defa Paris Antlaşmasıyla Avrupa devleti sayıldı.
 - 1856 İlk Anayasa 1876 yılında II.ABDÜLHAMİT zamanında ilan edildi.
 - Halk ilk defa yönetime I.Meşrutiyet ile katıldı.
 - 1876 Mecelle Hukuku ilk defa I.Meşrutiyet zamanında uygulandı.
 - İttihat ve Terakki Partisi TÜRKÇÜLÜĞÜ tarihte ilk defa ideoloji haline getirdi.
 - Osmanlının bir parti tarafından yönetimi ilk defa İttihat ve Terakki Partisi tarafından
 - 1.Balkan Savaşı sırasında olmuştur.
 - 1912 Balkan Savaşı ilk defa Karadağ'ın Osmanlıya savaş açmasıyla başlamıştır.
 - Osmanlı Devletinin I.Dünya Savaşından sonra paylaşıldığı ilk ANTLAŞMA SYKES-PİCOT'tur. 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !